Artykuły

 Rodo.jpg Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych


Szanowni Państwo,

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu nawiązania kontaktu, złożenia zamówienia, zawarcia i prawidłowej realizacji umów i transakcji handlowych oraz spełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa.

W związku z tym Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku przekazujemy Państwu, poniższe informacje o wykorzystaniu uzyskanych danych osobowych:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest:

    Kueper Polska Spółka z o.o. z siedzibą w Kotlarni, 47-246 Kotlarnia, ul. Gliwicka 15A/4, NIP: 7492085996, REGON: 161315664, wpisana do rejestru KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Opolu pod numerem KRS nr 0000395160.

  Kontakt administratorem:

W razie pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt, pocztą elektroniczną - info(@)kueperpolska.com, listownie pod adresem siedziby spółki - 47-246 Kotlarnia, ul. Gliwicka 15A/4, lub telefoniecznie pod numerem +48 604 176 065. 

2. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

   Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w następujących celach:

- zapewnienia możliwości zakupu/sprzedaży przez administratora towarów i / lub usług.

 - zawarcia przez Państwa umów z administratorem i ich prawidłowej realizacji jak również w celu identyfikacji osób uprawnionych do reprezentacji i zaciągania zobowiązań oraz kontaktów z administratorem.

- rozliczeń podatkowych, ubezpieczeniowych, sprawozdawczych oraz prowadzenia dokumentów księgowych przez okres wymagany przepisami prawa, wypełniania obowiązków względem organów państwowych i samorządowych, nałożonych na admisnitratora przepisami prawa

- bieżącej działalności adninistratora to jest: rozpatrywania reklamacji, prowadzenia administracji, archiwizacji danych, zgłoszeń/korespondencji w formie papierowej i elektronicznej, tworzenia zestawień, analiz i statystyk na potrzeby administratora

- dokonywania weryfikacji Państwa wiarygodności płatniczej w oparciu o informacje z biur informacji gospodarczej oraz uzyskania zabezpieczeń realizacji umów i zaspokojenia wierzytelności z nich wynikających.

 Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są:

- realizacja umowy, zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 pkt. b) RODO

- obowiązek prawny zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 pkt. c) RODO

- prawnie uzasadniony interes Administratora, zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO

3. Rodzaj przetwarzanych danych

   Przetwarzane będa tylko dane wymagane do realizacji celów z pkt. 2 -  przekazane dobrowolnie lub uzyskane z z publicznych rejestrów: imię, nazwisko, seria i numer dowodu osobistego, nr PESEL, NIP, REGON, status podatkowy; dane adresowe i kontaktowe, miejsce prowadzenia działalności, nr telefonu (faksu), adres poczty elektronicznej, dane bankowe i finansowe: numer rachunku bankowego, źródła dochodów, posiadany majątek, zobowiązania.

Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

4. Okres przechowywania danych osobowych

    Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres:

- obowiązywania zawartej umowy a po jej zakończeniu w związku z obowiązkiem prawnym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (obowiązki księgowe, rachunkowe i podatkowe itp.)
- niezbędny do dochodzenia roszczeń,

5. Udostępnianie danych osobowych innym podmiotom:

   Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom bez udzielenia dobrowolnej zgody, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych do żądania udostępnienia danych osobowych na podstawie przepisów prawa (m.in. sądy i kontrolne organy administracji państwowej i samorządowej) oraz podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu i na zlecenie administratora i na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych: świadczącym usługi pocztowe i kurierskie, banakowe, doradcze, transportowe, księgowe, podatkowe, rachunkowe i prawne oraz windykacyjne.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowych.

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

6. Prawa osoby, której dane osobowe są przetwarzane:

Przysługuje Państwu prawo do:

- dostępu do treści swoich danych osobowych i uzyskania kopii przetwarzanych danych osobowych, na zasadach określonych w art. 15 RODO,

- sprostowania danych osobowych, na zasadach określonych w art. 16 RODO,

żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie (prawo do bycia zapomnianym), na zasadach określonych w art. 17 RODO,

- żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, na zasadach określonych w art. 18 RODO,

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na zasadach określonych w art. 21 RODO

- prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznją Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.